ตัวชี้วัดย่อย : เหตุภัยพิบัติธรรมชาติ - หลุมยุบ (SOE65)